Všeobecné podmínky akcí pro děti a mládež pořádaných JAKA z.s.

1. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky akcí pro děti a mládež pořádaných JAKA z.s. (dále jen Podmínky) stanovují jednotnou úpravu vztahů mezi pořadatelem, objednavatelem a účastníkem vznikajících v souvislosti s organizací a průběhem akcí pro děti a mládež zajišťovaných pořadatelem.

2. Definice pojmů

Pořadatel – JAKA zapsaný spolek, Sadová 8 Zdiměřice , Jesenice, 252 42

Akce – kterýkoli z táborů, setkání mládeže, lyžařských kurzů, výměnných a dalších pobytů pořádaných pořadatelem, vymezený termínem konání a programovým zaměřením.

Poplatek (účastnický poplatek) – cena tábora, kterou má konkrétní účastník zaplatit.

Účastník – dítě do 18 let věku, které je řádně přihlášeno na některou z akcí.

Objednatel – zákonný zástupce či jiná zletilá osoba, která účastníka na akci přihlásila.

Rekreační středisko – soubor movitého a nemovitého majetku, který slouží jako technická základna pro konání akce (zejména k ubytování, stravování a programovým aktivitám)

3. Přihlášení a platba

 1. Účastník je na akci přihlášen doručením řádně vyplněné a objednatelem podepsané přihlášky pořadateli. Objednateli tak vzniká povinnost uhradit poplatek za akci tak, aby pořadatel částku obdržel nejpozději do termínu vyhlášeného pro úhradu poplatku. Termíny jsou k dispozici ve všech informačních materiálech a na internetových stránkách sdružení » www.jaka.cz u jednotlivých akcí.
 2. Objednatel může poplatek uhradit buď najednou nebo formou zálohy 2.500 Kč a následného doplatku. Objednatel je povinen uvádět při platbě správné variabilní a specifické symboly – pořadatel neodpovídá za nedohledání nebo opožděné dohledání platby, která neměla všechny náležitosti.
 3. Dokud nebyl za účastníka uhrazen poplatek ani záloha, může dát pořadatel přednost jinému zájemci, který zaplatil za akci dříve. O této skutečnosti uvědomí pořadatel objednatele a vztah mezi nimi se tím považuje za skončený. Okamžikem, kdy pořadatel od objednatele obdrží první platbu (zálohu nebo celou částku za akci), rezervuje pořadatel účastníkovi místo na akci s konečnou platností, nebyla-li do té doby naplněna celková kapacita dané akce. Je-li kapacita akce naplněna, objednatel má právo zvolit si jiný volný termín, anebo může žádat vrácení zaplaceného poplatku či zálohy.
 4. Pořadatel se bude snažit informovat přihlášené, avšak doposud nezaplativší účastníky, že se blíží naplnění celkové kapacity dané akce a že tedy hrozí ztráta místa na akci.
 5. Za objednatele může platit zaměstnavatel nebo odborová organizace, pokud objednatel zajistí, že poplatek v příslušné výši bude do termínu dle odst. 1 připsán na účet pořadatele. Pořadatel může na žádost objednatele vystavit fakturu či potvrzení pro odborovou organizaci nebo zaměstnavatele přispívajícího na tábor z FKSP či obdobných fondů.

4. Akce a poskytované služby

Pořadatel zajistí pro účastníky akce, za které byl řádně a včas uhrazen účastnický poplatek, dopravu z Prahy na místo konání v den začátku akce a dopravu zpět v den, kdy akce končí, ubytování podle typu akce (zpravidla v pevné budově nebo v chatičkách, stanech) a stravování formou snídaně, oběda, večeře a dvou svačin (nebo svačiny a tzv. druhé večeře) po celou dobu akce, dále program dle typu akce, zdravotníka, vedoucí, kteří program povedou, pomůcky, sportovní potřeby a motivační odměny. V ceně je dále pojištění účastníka proti úrazu a účast na výletech dle naplánovaného programu. Za služby účastníkem nečerpané se cena nevrací.

5. Zrušení účasti objednatelem a storno

 1. Objednatel je oprávněn odhlásit účastníka z akce (tj. zrušit účast) kdykoliv před odjezdem na tuto akci. Zrušení účasti musí být provedeno písemně a je účinné dnem prokazatelného doručení na adresu pořadatele.
 2. V případě, že objednatel odhlásí účastníka z akce v době delší než jsou dva měsíce před začátkem akce, uhradí objednatel storno ve výši 10% ceny akce.
 3. Při zrušení účasti do 15 dní před začátkem akce, avšak nejpozději do 5 dní po vyhlášeném termínu pro úhradu poplatku, zaplatí objednatel 25% z ceny akce. Při odhlášení do 7 dní před začátkem akce, nebo v případě letních táborů do konce školního roku, uhradí 50% z ceny akce. Při zrušení v době 7 a méně dní před začátkem akce zaplatí účastník 100% ceny akce. Případné výjimky ze storna upravuje odst. (4) a čl.VI.
 4. V případě odhlášení účastníka ze zdravotních důvodů (ve výjimečných případech také ze závažných rodinných důvodů)může pořadatel tuto skutečnost zohlednit a nabídnout objednateli výhodnější podmínky. Pro tyto účely je potřeba doložit potvrzení lékaře
 5. Pořadatel vrátí objednateli zaplacenou zálohu nebo poplatek snížený o storno dle odst.(2) resp.odst.(3) na číslo účtu, ze kterého byla platba poukázána, případně je vyplatí osobě, která složila platbu v hotovosti. V případě, že poplatek ani záloha dosud nebyly zaplaceny (zejm. případ čl. VII odst. (2)), převede objednatel pouze storno v příslušné výši na bankovní účet pořadatele, a to nejpozději do 7 dní od data zrušení účasti, a označí platbu příslušným variabilním a specifickým symbolem. Jiný způsob vrácení částky nebo vyrovnání storna je třeba předem dohodnout.

6. Zrušení účasti objednatelem bez storna

Žádné storno se neplatí, pokud objednatel za odhlášeného účastníka zajistí na akci účastníka náhradního. Může tak učinit kdykoliv do začátku akce. Objednatel dodá pořadateli vyplněnou přihlášku s údaji náhradního účastníka podepsanou oprávněnou osobou a výrazným označením, že se jedná o náhradníka, bez zbytečného odkladu, nejpozději však jeden den před začátkem akce.

7. Vyloučení účastníka

 1. Pořadatel, nebo hlavní vedoucí akce je oprávněn vyloučit účastníka, který vážně narušuje průběh akce, nebo který opakovaně či hrubým způsobem porušil táborový řád (zejména se jedná o požívání alkoholických nápojů, kouření, zneužití omamných či návykových látek, nedodržování pokynů vedoucích, krádež, šikana, ničení majetku apod.). V případě vyloučení je objednatel povinen neprodleně odvézt takového účastníka na vlastní náklady z místa konání akce.
 2. Před začátkem akce má pořadatel právo vyloučit z ní účastníka, za kterého nebyl řádně uhrazen poplatek do stanoveného termínu. V takovém případě se postupuje, jako kdyby byla účast na akci objednatelem zrušena k tomuto datu.

8. Zrušení akce či změny služeb ze strany pořadatele a z toho plynoucí nároky objednatele

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit akci v následujících případech:
  1. Pokud počet účastníků akce nedosáhne alespoň 20% kapacity příslušného rekreačního střediska. V takovém případě nabídne pořadatel objednateli jinou akci za stejnou nebo nižší cenu, nebo mu vrátí peníze v plné výši.
  2. Nastanou-li okolnosti, které pořadatel úmyslně nezpůsobil a které brání řádnému uskutečnění akce (zejména požár, povodeň či jiná živelná katastrofa, rozhodnutí orgánu státní správy či místní samosprávy, nepřiměřená bezpečnostní či zdravotní rizika apod.). V takovém případě vrátí pořadatel objednateli veškeré zaplacené prostředky, které do daného okamžiku nebyly vynaloženy na zajištění akce.
 2. Pokud dojde k okolnostem, které pořadatel úmyslně nezpůsobil a které brání poskytnout některé služby podle předem sjednaných podmínek, avšak nebrání uskutečnění akce jako celku, má pořadatel právo na změnu některých služeb (například doby konání, programu, objektu ubytování nebo druhu dopravy na akci). Za takové situace pořadatel vyvine veškeré úsilí k tomu, aby se případné změny projevily co nejméně. V případě, že by došlo ke změně objektu ubytování, budou účastníci ubytováni v objektu stejné, nebo vyšší kategorie (například místo stanů chatky, místo chatek pevná budova apod.). V případě změny termínu akce má objednatel právo účast na akci zrušit, přičemž dostane zaplacený poplatek zpět v plné výši.
 3. Objednatel oznámí pořadateli svoje rozhodnutí zrušit účast na akci a uplatnit své právo na vrácení poplatku podle odst.(2) bez zbytečného odkladu poté, co se o změnách služeb (plánovaných či skutečných) dozvěděl. Pokud tak neučiní, je tato skutečnost považována za souhlas s provedenými změnami.
 4. Jiné nároky objednatele vůči pořadateli než uvedené v bodech (1a), (1b), (2) a (3) se vylučují.

9. Ostatní

(1) Pořadatel není povinen poskytovat jiné služby, než které jsou uvedené v těchto Podmínkách. Toto ustanovení nebrání tomu, aby pořadatel takové služby navíc poskytoval, například přiobjednání fotografií z tábora, prodej pohlednic, suvenýrů a občerstvení v místě tábora, přístup na internet pro účastníky jiných než počítačových akcí apod., avšak účastník na ně nemá automatický nárok.

(2) Tyto podmínky nahrazují veškerá případná předchozí ujednání, ústní či písemná, mezi pořadatelem a objednatelem v souvislosti s akcí, na kterou je účastník přihlašován. Vztahy mezi objednatelem a pořadatelem jsou upraveny výlučně těmito Podmínkami, které mají zároveň přednost v případě jakýchkoliv rozporů s informacemi pocházejícími z jiných zdrojů.

(3) Účastník je povinen během akce respektovat táborový řád (táborový řád se liší s ohledem na typ akce, především podle věku jejích účastníků, avšak vždy obsahuje pravidla chování k ostatním dětem, k dospělému personálu, ve vztahu k ochraně zdraví a majetku, k alkoholu a jiným návykovým látkám, a také denní rozpis a pravidla bezpečnosti, která je potřeba dodržovat. Objednatel se před začátkem akce ujistí, že účastník porozuměl hlavním bodům táborového řádu a nejpozději při odjezdu účastníka z akce uhradí případné škody, pokud je již neuhradil sám účastník. Pokud tomu nebrání zdravotní či jiné závažné důvody, bude účastník participovat na připraveném programu.

(4) Objednatel, jakožto zástupce účastníka v této věci, souhlasí se zpracováním údajů uvedených na přihlášce pro účely související s přípravou a průběhem akce, informováním o případných dalších akcích a pojištěním účastníka (souhlas se vztahuje na pořadatele, případně též na třetí osoby, avšak pouze v míře nezbytné pro splnění účelu zpracování údajů). Tento souhlas lze kdykoliv odvolat, a to písemnou formou na adresu pořadatele.

(5) Pokud se údaje na přihlášce ukáží jako nepravdivé, pokud objednatel údaje neposkytne, nebo pokud tyto údaje poskytne, avšak později zruší (odvolá) souhlas k jejich zpracování, není pořadatel povinen zajišťovat služby, ke kterým jsou údaje potřeba, aniž by tak objednateli vznikal nárok na vrácení poplatku nebo jeho části, a objednatel na sebe přejímá všechna s tím související rizika.

(6) Objednatel souhlasí s použitím fotografií účastníka pořízených v průběhu akce pořadatelem, zejména pro účely jejich uveřejnění na www stránkách pořadatele, aby si mohli účastníci akcí zdarma fotky prohlédnout, pro účely komunikace s veřejností, zařazení do reprezentativních materiálů o pořadateli, akcích apod.

(7) Objednatel přihlásí na akci pouze takového účastníka, který je, především s ohledem na svůj věk, samostatnost, znalosti, schopnosti a zdravotní stav, schopen plnohodnotné účasti vybrané akci Pořadatel nemůže věnovat zvláštní péči účastníkům, kteří nejsou schopni se akce jako celku nebo jejích jednotlivých částí zúčastnit. Objednatel si vyžádá stanovisko pořadatele a bude s ním možnost účasti na akci konzultovat zejména tehdy, pokud by chtěl na akci přihlásit zdravotně postiženého účastníka.

(8) Rodiče prihlášením dítěte souhlasí:

 1. že nezamlčeli žádné důležité skutečnosti o zdravotním stavu dítěte
 2. že v případě úmyslného poškození majetku provozovatele dítětem, rodiče hradí vzniklou škodu
 3. provozovatel neručí za případnou ztrátu či poškození movitých věcí dítěte (mobil, tablet atd.)
 4. proplacení poplatků za případné ošetření u lékaře bude vyžadováno po příjezdu

10. Závěrečné ustanovení

(1) Objednatel stvrzuje svým podpisem na přihlášce, že byl s Podmínkami seznámen, rozumí jim a souhlasí s nimi.

(2) Tyto podmínky jsou k dispozici v sídle pořadatele a na www.jaka.czvseobecne_podminky